• 1

handen-tekening 2

 


Spreek vrijblijvend en kosteloos een kennismakingsgesprek af of een voorbereidend offertegesprek. Voor grotere opdrachten zoals een herziening van een woonwijk of dorp zal indien noodzakelijk gebruik worden gemaakt van een uitgebreid netwerk van specialisten. In ieder geval staat PlanRO garant voor de noodzakelijke coördinatie en tijdsafspraken voor en met u als opdrachtgever.


Stedenbouwkundige advisering

Stedenbouw wordt steeds meer de drager van duurzame ruimtelijke ontwikkelingen. PlanRO staat voor een integrale stedenbouwkundige benadering met oog voor kwaliteit, identiteit, duurzaamheid en strategie. Stedenbouw omvat vele facetten en opgaven zoals voor inbreiding, uitbreiding, transformatie, ruimtelijk beleid, supervisie en strategische gebiedsontwikkeling. PlanRO beschikt over een ruim 33 jarige ervaring in het maken van de volgende producten: bestemmingsplannen, verkavelingsplannen, beeldkwaliteitplannen, ruimtelijke onderbouwingen, inrichtingsplannen en landschappelijke inpassingsplannen.


Stedenbouwkundig ontwerp

Naast het opstellen van juridische stukken als het bestemmingsplan en een ruimtelijke onderbouwing kan PlanRO ook veel voor u betekenen op het gebied van stedenbouwkundige ontwerp. In het stedenbouwkundig ontwerp wordt aangegeven hoe de toekomstige situatie er uit komt te zien. Welke functies binnen het plangebied tot stand worden gebracht zoals wonen, werkgelegenheid en recreatie. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met verschillende milieuaspecten, verkeer, parkeren, groen en spelen. Een na te streven beeldkwaliteit maakt een essentieel onderdeel uit van het uiteindelijke ontwerp. De definitieve uitwerking van de bebouwing maakt geen deel uit van het plan, deze worden in de regel nadien uitgewerkt door projectontwikkelaar en/of architect. Een stedenbouwkundig ontwerp kan mede tot stand komen middels een participatieproces met omwonenden, belanghebbenden of met behulp van een klankbordgroep.

Bunte-ontwerp

De Bunte te Nunspeet

Bunte-luchtfotoDe Bunte te Nunspeet - Luchtfoto


 

Waardhuizen-2Wonen op een boerenerf te Waardhuizen

Waarhuizen1Wonen op een boerenerf te Waardhuizen

 

Het stedenbouwkundige ontwerp moet creatief en uitdagend zijn, maar bovenal financieel uitvoerbaar en aansluiten bij de vraag uit de markt en/of de wensen van de opdrachtgever. 
Vanaf het begin van het project wordt gewerkt met een duidelijk programma van eisen en randvoorwaarden en wordt de methode ‘tekenen en rekenen’ toegepast. De uitvoerbaarheid van het plan staat immers centraal. Indien nodig worden samenwerkingsverbanden aangegaan met andere vakdisciplines waarbij dan sprake is van een klein multidisciplinair team. Te denken is aan collega stedenbouwkundige, architect, financieel planeconoom en een jurist.
Vanaf opdrachtverlening tot de laatste aanpassing in het verkavelingsplan wordt slagvaardig en doelgericht gewerkt. Er wordt gestreefd naar korte (informele)lijnen met de opdrachtgever / ontwikkelaar en gemeente waarmee kostbare tijd (geld) bespaart kan worden.

Wat kunnen wij voor u op dit gebied betekenen:

- ontwerpen voor nieuwe stedelijke locaties;

- herontwikkeling van bestaande stedelijk locaties;

- erftransformaties, rood-voor-rood / rood-voor-groen projecten (ruimte voor ruimte regeling).


Ruimtelijke onderbouwing

Indien een bouwplan in strijd is met het geldende bestemmingsplan, kan worden afgeweken van dit bestemmingsplan als:

 • het bouwplan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en
 • de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.

In de ruimtelijke onderbouwing komen een verschillende onderwerpen aan de orde. Het gaat er om dat wordt aangetoond dat het voorgenomen plan onder meer: 

 • past in het (ruimtelijk) beleid van rijk, provincie en gemeente;
 • in overeenstemming is met milieuwetgeving op het gebied geluidhinder, luchtkwaliteit (stof / geur), bodemkwaliteit; milieuzonering bedrijven, externe veiligheid;
 • geen verstoring betekent van archeologische waarden;
 • de leefomgeving van planten en dieren niet nadelig blijvend wordt beïnvloed;
 • voldoet aan regels met betrekking tot de waterhuishouding en wateraspecten.

De eisen die vanuit deze onderwerpen aan een plan en een ruimtelijke onderbouwing worden gesteld, verschillen van plan tot plan en zijn afhankelijk van de omvang van het project en de ruimtelijke ingreep.
Welke onderzoeken nodig zijn verschilt per plan en locatie. In overleg met de gemeente wordt bepaald welke onderzoeken dienen te worden uitgevoerd. 
PlanRO kan het benodigde onderzoek voor de gemeente of initiatiefnemer verzorgen. Daarvoor worden dan bij gespecialiseerde onderzoeksbureaus offertes aangevraagd die na beoordeling worden voorgelegd aan de gemeente of initiatiefnemer. De resultaten van het onderzoek worden door PlanRO beoordeeld en eventueel voorzien van op- en aanmerkingen ter correctie. Vervolgens wordt het concept onderzoeksrapport ter beoordeling aan de gemeente voorgelegd. Een samenvatting en conclusie van het onderzoek zal in de ruimtelijke onderbouwing worden opgenomen. 


landschap-met-beek

Landschappelijk inpassingsplan

Duurzame plannen zijn afgestemd op de specifieke locatie en waarin gebruik en beleving centraal staan. PlanRO denkt graag mee aan ontwikkelingen in het landelijk gebied.
De opgaven kunnen structuurvisies, landschapsplannen, plannen voor de openbare ruimten en meer landschappelijke opdrachten als parken, landgoederen, tuinen en infrastructurele projecten betreffen.

Opdrachtgevers kunnen overheden, ontwikkelaars, bedrijven, instellingen en particulieren zijn. Indien noodzakelijk worden met ons samenwerkende landschapsarchitecten, stedenbouwkundigen en planologen ingeschakeld om ontwerpend antwoord te geven op ruimtelijke vraagstukken. Waarbij de (streek)eigen kenmerken van het landschap en kwaliteiten van de plek centraal staan.


landschap-met-paarden
landschap
  Bestemmingsplannen / wijzigingsplannen / partiële herzieningen

achterveld

Bsp dorp Achterveld te Leusden

Bsp-Rietdijk

Bsp bedrijventerrein Rietdijk te Woudrichem

 

Het bestemmingsplan is een belangrijk planologisch-juridisch beheersinstrument om de bestaande ruimtelijke structuur te borgen en ontwikkelingen mogelijk te maken. Het bestemmingsplan biedt de bestaande omgeving in planologische juridische zin een beschermende basis en waarin functies en gebruik worden beschermd en indien nodig biedt het de basis waarop gehandhaafd kan worden.

Het maken van bestemmingsplannen en advisering over juridisch-planologische en ruimtelijke vraagstukken is ons dagelijks werk. Wij werken aan plannen voor bestaand stedelijke gebied, stedelijke ontwikkeling, buitengebied, bedrijventerreinen, infrastructuur en recreatie- en natuurgebieden. De schaalniveaus variëren van delen van het gemeentelijk grondgebied tot op kavelniveau.
Alle onderzoeken die nodig zijn voor het opstellen van een bestemmingsplan kunnen wij voor u verzorgen zoals flora en fauna, archeologie, bodem, geluid, watertoets en luchtkwaliteit etc..
PlanRO wil haar opdrachtgevers ontzorgen door maatwerk aan te bieden naar behoefte van de klant. Daarbij wordt zoveel als mogelijk is ingespeeld op de bestaande standaarden binnen de gemeente. Gestreefd wordt naar heldere opzet van de bestemmingsplannen, makkelijk te interpreteren en zijn goed uit leggen aan de burger.
Een meer dan 33 jarige ervaring op dit vlak staat borg voor goed doordacht plan en zijn in staat tijdig problemen te signaleren. Mede met die ervaring kan reeds in het voorontwerp stadium naar passende oplossingen worden gezocht.
En natuurlijk zijn de bestemmingsplannen overeenkomstig de laatste digitale standaarden opgesteld, alle digitale planbestanden worden aangeleverd direct geschikt voor publicatie bij Ruimtelijkeplannen.nl, daarnaast wordt het plan ook aangeleverd in pdf formaat.
Levering in gedrukte vorm gaat in overleg met de opdrachtgever, aantallen per fase en lay-out wordt dan nader afgesproken.


Toetsen / beoordelen

Onze kennis en ervaring kan ook ingezet worden bij beoordeling van bouwaanvragen bijvoorbeeld om pieken in de gemeentelijke organisatie op te vangen of bij (tijdelijke) onderbezetting op de afdeling. Een adviserende rol of een ontwikkeling wel of niet past binnen de ruimtelijke acceptabele kaders is uiteraard altijd een mogelijkheid. Ook kunnen wij de gemeente van dienst zijn bij de beantwoording van inspraakreacties en zienswijzen, ook als dat een bestemmingsplan betreft die door de eigen dienst is opgesteld of door een collega adviesbureau.


IMRO codering

Zoals al is beschreven bij bestemmingsplannen worden deze overeenkomstig de laatste digitale standaarden opgesteld, alle digitale planbestanden worden aangeleverd direct geschikt voor publicatie bij Ruimtelijkeplannen.nl. Ook is het voor gemeenten mogelijk de eigen opgestelde (partiële) bestemmingsplannen of wijzigingsplannen door ons digitaal te laten maken. Planteksten worden dan omgezet naar HTML formaat met koppelingen naar de verbeelding (kaart). De verbeelding zelf wordt uitgeleverd in het GML formaat. Als controle wordt het GML gevalideerd bij Ruimtelijkeplannen.nl en wordt pas aan de gemeente geleverd als de uitkomst een nul-fouten rapportage oplevert, deze rapportage maakt onderdeel uit van de door ons aan te leverde planbestanden.


Coördinatie onderzoek

Voor de realisering van de nieuwe functies zijn diverse nadere onderzoeken nodig, waarvan de resultaten verwerkt moeten worden in het bestemmingsplan of wijzigingsplan, gedoeld wordt onder meer op:

 • akoestisch onderzoekonderzoek1Small gecomprimeerd
 • archeologisch onderzoek
 • bodemonderzoek
 • cultuurhistorie
 • luchtkwaliteit (stof / geur)
 • natuurtoets (flora en fauna)
 • watertoets

 

Indien gewenst kan PlanRO deze onderzoeken uitzetten, bij ons bekende gespecialiseerde adviesbureaus. Wij verzorgen daarvoor de offerte verzoeken bij meerdere bureaus, geven onze beoordeling op de uitgebrachte offertes en indien nodig wordt nog aanvullende informatie opgevraagd. Voor het aanvragen van de offerten en coördinatie en beoordeling van dat onderzoek rekenen wij circa 5% coördinatiekosten van het betreffende onderzoek. Opdrachtverlening voor de betreffende onderzoeken geschied door de initiatiefnemer van het project.


Detachering

In principe is dat een een mogelijkheid, bezien dient te worden of de daarvoor benodigde uren inpasbaar zijn met de overige werkzaamheden van PlanRO. We streven er in ieder geval naar om voor u met een passende oplossing te komen.

Top

禮來一直關注男性生活健康,犀利士為全球ED男士改善性生活,犀利士禮來以照護關懷和發現探索為承諾,為全世界人類提供改善生活的藥物。